ประชาสัมพันธ์

04

วันที่ 12 กันยายน 2560

กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี

และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย...ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี

ดูภาพกิจกรรม