พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

press to zoom
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ ภาควิชาสามัญ ภาควิชานาฏศิลป์ไทย และภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

press to zoom
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

press to zoom
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการ
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการ

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

press to zoom
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึ
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึ

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

press to zoom
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

press to zoom
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุ
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุ

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี ๒๕๖๑ วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

press to zoom
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ

บรรยากาศการรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบทั่วไป) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

press to zoom
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ

press to zoom
งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที
งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที

งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที่ ๕ พบกับการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีและคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งเอกชัย ศรีวิชัย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

press to zoom
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๑๐-๑๖:๐๐ น. ณ หอประชุมเหลืองจันทบูร

press to zoom
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ

การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบโควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

press to zoom