พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ ภาควิชาสามัญ ภาควิชานาฏศิลป์ไทย และภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการ
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการ

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึ
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึ

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุ
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุ

ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี ๒๕๖๑ วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ

บรรยากาศการรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบทั่วไป) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ

งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที
งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที

งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที่ ๕ พบกับการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีและคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งเอกชัย ศรีวิชัย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๑๐-๑๖:๐๐ น. ณ หอประชุมเหลืองจันทบูร

การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ

การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบโควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔