พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
ภาควิชาสามัญ ภาควิชานาฏศิลป์ไทย
และภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ปีการศึกษา ๒๕๖๐)
สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการ
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึ
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ ๑ และ ๔
ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุ
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี ๒๕๖๑ วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
บรรยากาศการรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบทั่วไป) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมเพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๑
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ
งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที
งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที่ ๕
พบกับการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีและคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งเอกชัย ศรีวิชัย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ บริเวณสนามกีฬา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘:๑๐-๑๖:๐๐ น. ณ หอประชุมเหลืองจันทบูร
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบโควต้า)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
Show More
  • White Facebook Icon

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000                  โทร.039313214

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ

บรรยากาศการรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบทั่วไป) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Go to link