พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีบรรเลงดนตรีถวายมือ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
ภาควิชาสามัญ ภาควิชานาฏศิลป์ไทย
และภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ปีการศึกษา ๒๕๖๐)
สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการ
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึ
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ ๑ และ ๔
ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมควนคราบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุ
ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีชุมชนชาวจันทบุรี ๒๕๖๑ วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
บรรยากาศการรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบทั่วไป) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมเพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๑
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ
งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที
งานหอมแกงเหลืองที่เมืองจันท์ ครั้งที่ ๕
พบกับการแสดงของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีและคอนเสิร์ตนักร้องลูกทุ่งเอกชัย ศรีวิชัย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ บริเวณสนามกีฬา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘:๑๐-๑๖:๐๐ น. ณ หอประชุมเหลืองจันทบูร
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจ
การรับเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี (รอบโควต้า)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
Show More
  • White Facebook Icon

ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000                  โทร.039313214

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปีการ

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

Go to link